Corona og søsætning

I fortsættelse af min information i går, har vi nu hørt nyt fra DS, jf nedenfor.

Konklusionen er, at klubhus og jolle-/mastehal er lukket, men at klargøring og søsætning indtil videre under iagtagelse af forholdsregler kan fortsætte.

Pbv
Simon

Her følger info fra DS:

Kære formand,

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.
Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:
Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
Bliv udendørs.
Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.

Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Med venlige hilsner,
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion

Sejlklubben er lukket!

Dansk Sejlunion oplyser følgende på deres hjemmeside:

“VIGTIG Opdatering 18. marts: Lukning af klubhuse
Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter.
Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket.
Vi får en del spørgsmål vedr. søsætning. Her vil vi sammen med FLID hurtigst muligt komme med en fælles tilkendegivelse”.

Thisted Sejlklubs faciliteter, dvs klubhus, jollehus/mastehal og måske også kranfaciliteter mv. er derfor som en konsekvens heraf lukket for adgang og benyttelse.

Vi afventer tilkendegivelse vedr søsætning, men er bange for at al færdsel på vinterplads og bådhaller også risikerer at være omfattet.

Kommer I på vinterplads og bådhaller, så hold afstand og husk max 10 personer.

Vi vender tilbage når vi ved mere om, hvad vi må.

Corona og Thisted Sejlklub.

Kære alle.

Som en konsekvens af regeringens udmelding her til aften anbefaler DGI/DIF nu, at alle aktiviteter i klubber stoppes i marts måned. Se pressemeddelse: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

For Thisted Sejlklub betyder det, at vi fx ikke kan afvikle hjertestarter kursus i næste uge. Det aflyses hermed med mindre der kommer kontra meldinger.

Det betyder også, at vi ikke bør samles flere, så fx er det ikke en god ide, at brobisserne arbejder og nyder frokost mv. sammen i klubben.

Dette betyder ikke, at du ikke må komme i klubben, men vi skal respektere anbefalingerne, og bør ikke opholde os i klublokalet bare for at hygge,

Enkeltpersoner kan således godt gå i bådhallen og arbejde på sin båd, uden at det er kritisk.

HUSK at chancen for at blive smittet med Corona kan holdes nede med god håndhygiejne og ved at holde min. 1 meters afstand til andre. Hvis du har feber eller er forkølet/hoster, bør du ikke komme i klubben (eller andre steder).

Pbv.

Simon

Würth – nu med invitation

Her følger invitationen: Kundeaften

Würth vil gerne invitere til en aften hos dem, hvor de vil vise os deres produkter til klargøring af både.

Vi vil senere få en egentlig invitation, som vil blive offentliggjort, når jeg modtager den.

Men reserver allerede nu den 27.2.2020 fra kl. 17.30 og nogle timer frem.

Würth er vært ved et mindre traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig senest d. 25.2.2020

Dagsorden og regnskab – ordinær generalforsamling mandag, den 24.2.2020

Her følger dagsorden til generalforsamlingen mandag, den 24.2.2020 kl. 19.30:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
a. Forslag fra bestyrelsen:
-Drøftelse og godkendelse af planer omkring opførelse af ny mastehal, herunder status
på forhandlinger med Thisted Kommune, leje af yderligere areal og forlængelse af lejekontrakt.
-Ordensreglement og efterlevelse heraf
-Igangsætning af strategidrøftelser: “Thisted Sejlklub frem mod 2030”
-Forlængelse af samarbejdsaftale med TGI
b. Forslag fra medlemmer:
-Et par medlemmer ønsker dialog omkring udearealer, vinterpladsen, mulighed for opfø-
rense af nye bådhaller og status på udvidelse af Dokken. Derudover drøftelse af samarbejde med
Thisted kommune.
5. Fastsættelse af kontingent
-Under forudsætning af beslutning om opførelse af mastehal, herunder leje af yderligere areal
stilles forslag om forhøjelse af kontingent med kr. 500 for aktive medlemmer med båd og kr.
250 for aktive medlemmer uden båd.
6. Valg af formand. Simon Kristensen modtager genvalg
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Møller Larsen og Carl-Peter Krarup er på valg. Begge modtager
genvalg
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg
11. Eventuelt

P.B.V
Simon Kristensen, fmd.

Link til regnskab 2019: Regnskab TS 2019

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling den 24.2.2020 kl. 19.30 i klubhuset.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde sendest d. 15.1.2020.

Dagsorden bekendtgøres senest den 16.2.2020

p.b.v.

Simon Kristensen, fmd.

 

Medlemsmøde d. 11.11.2019 – Dagsorden

Som tidligere annonceret afholder vi i lighed med sidste år et medlemsmøde inden generalforsamlingen i februar.

Det ske på mandag, d. 11. november 2019 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  1. Mastehal og lokalplan – hvad er status, herunder tilbagemelding fra Thisted Kommune?
  2. Vinteraktiviteter – foredrag. Vi har sandsynligvis booked et arrangement, men er der yderligere forslag?
  3. “Brobisserne” – hvad skal der udføres af arbejder inden sæsonstart? – Jørgen har oplæg hertil.
  4.  Ny lokal kapsejlads i maj måned for at markere sæsonstart? Har det interesse?
  5. Weekendtur i september – a la Nibe sejlklub, som formår at få mindst 10 både til at deltage. Hvis vi gør en indsats, kan det mon så lykkes?
  6. Forslag fra medlem vedr. oprydning på vindterpladsen, bedre organisering af bådpladser, vedligeholdelse m.v.
  7. Vild med Vand i eget regi – vi kan få penge hertil og må selv vælge dato. J70 bådene vil helt naturligt skulle indgå.
  8. H-båds stævne medio maj og Mors Cup – vi søger medhjælpere. Tovholder vedr. H-både er Per Hansen og Mors Cup er Peter A./Claudia/Simon.
  9. Eventuelt

p.b.v.

Simon Kristensen

 

Vinstyrken – tilmeldingsfrist er udløbet

Næste møde i Vinstyrken bliver onsdag den 19.feb. 2020.
Vi mødes ved klubhuset kl. 18.30
Bilerne fyldes op, og vi kører til Grethe Frandsen ” Den Grønne Gren,Thy”
Kallerupvej 6.
Der vil vi høre om, og selv få lov at lave vores egen Kokodama.
Kokodama er inspireret af japansk bonsai, og er en plante i kokoafibre.
Pris ca. 175,00 kr. I prisen er includeret kaffe med brød, samt vort eget
fremstillede plantekunstværk.
Tilmeldingfrist er udløbet.