Dansk
English
Deutsch

Dagsorden og regnskab til ordinær generalforsamling d. 7.2.2022

Dagsorden er således, jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt Er der forslag til vedtægtsændringer, skal der sammen med bekendtgørelse af dagsorden redegøres for indholdet heraf.

Ad 3: Regnskabet for 2021 kan ses her: Regnskab 2021

Ad 4: Der er ingen forslag fra medlemmer eller bestyrelsen.

Ad 5: Bestyrelsen vil som oplæg til punkt 5 bl.a. gennemgå budget for et “normalår”.

Ad 6: Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7: Peter Sørensen og Carl-Peter Krarup er på valg. De modtager begge genvalg.

Thisted, den 30.1.2022

P.b.v
Simon Kristensen, fmd.


Sponsor 2024