Dagsorden og regnskab – ordinær generalforsamling mandag, den 24.2.2020

Her følger dagsorden til generalforsamlingen mandag, den 24.2.2020 kl. 19.30:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
a. Forslag fra bestyrelsen:
-Drøftelse og godkendelse af planer omkring opførelse af ny mastehal, herunder status
på forhandlinger med Thisted Kommune, leje af yderligere areal og forlængelse af lejekontrakt.
-Ordensreglement og efterlevelse heraf
-Igangsætning af strategidrøftelser: “Thisted Sejlklub frem mod 2030”
-Forlængelse af samarbejdsaftale med TGI
b. Forslag fra medlemmer:
-Et par medlemmer ønsker dialog omkring udearealer, vinterpladsen, mulighed for opfø-
rense af nye bådhaller og status på udvidelse af Dokken. Derudover drøftelse af samarbejde med
Thisted kommune.
5. Fastsættelse af kontingent
-Under forudsætning af beslutning om opførelse af mastehal, herunder leje af yderligere areal
stilles forslag om forhøjelse af kontingent med kr. 500 for aktive medlemmer med båd og kr.
250 for aktive medlemmer uden båd.
6. Valg af formand. Simon Kristensen modtager genvalg
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Møller Larsen og Carl-Peter Krarup er på valg. Begge modtager
genvalg
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg
11. Eventuelt

P.B.V
Simon Kristensen, fmd.

Link til regnskab 2019: Regnskab TS 2019

DEL SIDEN