Dagsorden til generalforsamling.

Her følger dagsorden til generalforsamlingen mandag d. 18.2.2019 kl. 19.25 i Thisted Sejlkub.

Vi starter med generalforsamling i Thisted Sejlkubs Venner kl. 19.25.

Kl. 19.30 er der generalforsamling i Thisted Sejlklub med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
 11. Eventuelt Er der forslag til vedtægtsændringer, skal der sammen med bekendtgørelse af dagsorden redegøres for indholdet heraf.

Ad pkt. 3: Regnskab lægges på hjemmesiden inden generalforsamlingen

Ad pkt. 4: Der er ikke indkommet forslag

Ad pkt. 6: Simon Kristensen modtager genvalg

Ad pkt. 7: Claudia Werner og Peter Axelsen er på valg – begge modtager genvalg.

P.b.v.

Simon Kristensen, fmd.

DEL SIDEN