Dansk
English
Deutsch

Dagsorden til generalforsamlingen d. 14. juni 2021

Dagsorden er således, jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt Er der forslag til vedtægtsændringer, skal der sammen med bekendtgørelse af dagsorden redegøres for indholdet heraf.

Ad 3: Regnskabet for 2020 er offentliggjort på hjemmesiden d. 17. februar.

Ad 4: Der er ingen forslag fra medlemmer. Bestyrelsen vil som oplæg til punkt 5 gennemgå kontingentstruktur.

Ad 6: Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7: Claudia Werner og Peter Axelsen er på valg. De modtager begge genvalg.

Jørgen Møller Larsen har ønsket at blive frigjort for posten som materialeforvalter. Peter Sørensen har gennem nogen tid varetaget posten sammen med Jørgen. Bestyrelsen foreslår, at Peter ekstraordinært vælges til bestyrelsen, idet Jørgen samtidig udtræder af bestyrelsen. Peter vil i givet fald være valgt i den resterende periode af Jørgens valgperiode, dvs frem til generalforsamlingen i 2022.

Thisted, d. 6. juni 2021

Simon Kristensen, fmd.


Sponsor 2024