Dansk
English
Deutsch

Dagsorden til generalforsamlingen d. 20. februar 2023

Dagsorden er således, jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godendelse.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisor suppleant
10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
11. Eventuelt.

Er der forslag til vedtægtsændringer, skal der sammen med bekendtgørelse af dagsorden redegøres for indholdet heraf.

Ad 3: Regnskabet for 2022 kan ses her:Regnskab TS 2022

Regnskabet er endnu ikke revideret, og der kan derfor komme ændringer til generalforsamlingen. Noten omkring J 70 bådende skal bl.a. opdateres. Bådende tilhører nu Thisted Sejlklub.

Ad 4: Der er et forsalg fra et medlem vedr. undersøgelse af mulighederne for etablering af plads for autocampere. Forslaget er i tråd med bestyrelsens undersøgelser, jf. indlæg herom på hjemmesiden d. 18.1.2023. Der er kommet et positivt svar fra Thisted Kommune på bestyrelsens henvendelse omkring anvendelse af parkeringspladsen syd for mastehallen til autocampere i 2023. Dog kan vi tidligst indgå en endelig aftale med kommunen i efteråret 2023 omkring egentlig leje af arealet. Bestyrelsen kikker pt. på de økonomiske konsekvenser, som vil blive gennemgået på generalforsamlingen sammen med en indstilling omkring egentlig etablering af autocamperplads, som Thisted Sejlklub administrerer.

Ad 5: Bestyrelsen vil som oplæg til punkt 5 gennemgå budget for et “normalt år” på baggrund af sidste 6 års regnskaber. Budgettet er præget af faldende/stagnerende kontingentindtægter og stigende udgifter, hvor vi ikke kan spare op til kommende større anlægsinvesteringer.

I tillæg hertil vil indgå bestyrelsens overvejelser omkring større investeringer indenfor de kommende 5-10 år, som vi skal til at “samle op til”. Større investeringer er bl.a. broanlæg og nye intelligente el-standere. Investering i nye bådstativer kan også komme på tale indenfor en overskuelig tidshorisont, men kan evt. finansieres individuelt. Der vil nærmere blive redegjort herom på generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller overordnet,  at der skal skaffes indtægter, der modsvarer i niveauet kr. 2.000 årligt pr. aktive medlem med båd.

Beløbet kan umiddelbart synes voldsomt, men er i bakspejlet et udtryk for, at vi gennem en årrække har haft et særdeles billigt medlemskontingent, som nu indhenter os.

Udfaldet af beslutning under punkt 4 ovenfor vil indgå i bestyrelses endelige indstilling til generalforsamlingen omkring kontingent for det/de kommende år.

Ad 6: Simon Kristensen modtager genvalg

Ad 7: Claudia Werner og Peter Axelsen er på valg. Peter modtager genvalg. Claudia har valgt at stoppe, og bestyrelsen indstiller i hendes sted Poul Carl. Motivation herfor vil blive givet på generalforsamlingen.

Thisted, den 11.2.2023

P.b.v
Simon Kristensen, fmd.


Sponsor 2024