Dansk
English
Deutsch

Generalforsamling, standerhejsning, mastehal, brobisser og stort og småt i øvrigt i en coronatid.

Generalforsamling:

Som det ser ud nu, bliver den planlagte generalforsamling d. 12.4.2021 nok desværre aflyst henset til gældende restriktioner. Vi afventer lige Påsken og melder ud umiddelbart derefter.

Corona:

Vedr. corona restriktioner og deres betydning for vores drift og ”gøren og laden” henvises til Dansk Sejlunions hjemmeside, jf. også vores nyheds meddelelse af 1.3.2021.

Her fremgår bl.a., at forsamlingsforbuddet ved organiseret foreningsidræt er lempet til 50 personer ved udendørs aktiviteter. Pr. 21.4., 6.5. og igen pr. 21.5. kommer der yderligere åbninger mht. indendørs idræt. Det er forventningen, at etape åbningen af indendørsidrætten også kommer til at gælde klubhuse, som altså fortsat skal være lukkede indtil der kommer nyt herom.

Forsamlingsforbuddet på 5 indendørs og 10 udendørs gælder fortsat.

Standerhejsning og arbejdsdag:

Ovennævnte betyder, at standerhejsning og arbejdsdagen d. 14.4. er i fare for aflysning. Standeren skal dog hejses som sædvanligt, og måske vi skal gøre som sidste år med forplejning i vores både efter standeren er hejst? Vi må se.

Mastehal:

På generalforsamlingen sidste år blev forslag om kontingentforhøjelse og opførelse af mastehal vedtaget.

Bestyrelsen har siden arbejdet videre med projekteringen af den nye hal, og vi har som en konsekvens heraf forlænget vores lejekontrakt med Thisted Kommune og lejet yderligere 600 kvm, jf. tidligere information herom.

Vi havde håbet, at vi kunne præsentere tegning mv. over hallen på vores generalforsamling, jf. også information ifm. Nytårshilsen. Det har desværre ikke været muligt, så vi bliver nu nødt til at igangsætte uden denne information, hvis hallen skal stå klar til efteråret.

Byggetilladelsen er på plads, og vi har afviklet licitation. Der er tale om en 30 meter lang og 10 meter bred hal med mulighed for forlængelse med 10 meter. Der bliver mulighed for tilkørsel til hallen fra vores vinterplads og Sydhavnsvej.

Hallen bliver med fast bund i form af fliser. Der lægges fliser rundt om hallen.

Vi sætter en tegning af hallen op i udstillingsmontren på klubhuset. Her fremgår også placering, som der ikke er ændret ved ift. det tidligere oplyste. Tegning kan også ses her: Mastehal myndighedstegning

I forbindelse med opførelsen af hallen fjerner Thisted Kommune et stykke at jordvolden mod vest, så der bliver adgang til det nye areal, som vi har lejet, ligesom hallen kommer til at ligge her. Jorden herfra lægges på jordvolden syd for vores vinterplads.

Thisted Kommune flytter også miljøstationen, som ligger overfor Dokken. Ny placering bliver ud mod Sydhavnsvej til højre for adgangen til vores vinterplads. Kommunen fjerner i den forbindelse et stykke af jordvolden ud mod Sydhavnsvej (jorden lægges på volden mod syn).

Thisted Kommune går i gang med at fjerne jorden primo april, så vi skal have fjernet de både der står her og ryddet op på arealet, der støder op til volden.

Th. Kommune anlægger p.t alene parkeringspladser på det stykke af Sydhavnsvej, der grænser op mod den nye hal (og altså ikke hvor Sydhavnsvej grænser op mod vores nuværende vinterplads).

Opførelsen af hallen påbegyndes primo maj og forventes afsluttet medio august i år.

Håndværkerne, der skal opføre hallen, er:
Dykker Stål, entreprenørarbejde og belægning
Rokkjær Byg, tømrerarbejde
Rokkjærs Malerforretning
Jysk El-Teknik
Havnesmeden – inventer, bl.a nye mastestativer
Entreprisen lyder på i alt kr. 1.173.340 + moms.

Dertil kommer ny skillebrønd til spulepladsen, kr. 86.000.

Det er aftalt med håndværkerne, at i det omfang vi selv vil hjælpe med malerarbejde og opsætning af brædder, kan vi byde ind herpå. Stemningen på den sidste generalforsamling var, at vi ikke skulle forvente eget arbejde, hvorfor vi ikke har kalkuleret hermed, men muligheden er der altså, hvis nogen skulle vise interesse herfor.

Pumpestation til tømning af holdingtanke:

Thisted Kommune påtænker at opsætte en pumpestation ved Thisted Sejlklub og vi har aftalt, at en hensigtsmæssig placering er ved vores dieseltankanlæg – sikkert i forlængelse heraf ud mod Sydhavnsvej. Standeren til pumpen er ikke større end standeren til dieseltanken.

Anlægget vil blive tilsluttet offentlig kloak, som kommunen skal etablere i den forbindelse.

Det er aftalt, at vi i forbindelse med etableringen heraf, samtidig kan slutte vores skillebrønd til kloakledningen.

Brobisserne:

Brobisserne er så småt ved at afsluttet vinterens arbejde med at gøre vores havnefaciliteter mv. klar til den forestående sæson.
De har de sidste 2-3 uger bl.a. skiftet og rammet nye pæle og bygget ny lav ”kaj” udenpå krankajen, som letter adgang til bådene ifm. søsætning mv. Desuden er adgang fra søvejen til tankanlægget herved blevet meget nemmere.

Stor tak til brobisserne for det store arbejde, som de udfører for klubben.

J 70 bådene:

Vi har i år desværre en udfordring ovenpå corana sidste år, og dermed reduceret sejlads med bådene, med at kunne stille fuld hold med lokale sejlere til dette års liga-sejladser. Vi har derfor besluttet at sætte deltagelsen heri på stand-by i år.

Pigerne vil forsat deltage i WOW-sejladsen

Vi ønsker alle en God Påske.

Pbv
Simon Kristensen


Sponsor 2024