Indbydelse

 

Thisted Sejlklub i samarbejde med H-bådsklubben, indbyder til

Liga-stævne for H-både

Thisted sejlklub

16-17.05.2020

 

INDBYDELSE 

        Stævnet er for medlemmer af Danske H-bådssejlere (Der kan købes weekend medlemskab)

 
1 REGLER
1.1

 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds (Nordisk sejler-forbund) forskrifter og Dansk Sejlunions forskrifter.

Desuden gælder følgende regler:

Der startes ikke i vindhastigheder under 2 m/s og over 12 m/s ved gentagne målinger indenfor 30min. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til maxsimumhastigheden, kan kapsejladskomitéen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke gøres til genstand for anmodning om godtgørelse.

1.2 Reglerne er ændret således:

  • Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
  • Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.
  • Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
  • Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.]
  • Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle
  • Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ændringerne
vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

1.3 Der skal være 2-4 personer ombord, som til sammen, iført undertøj, ikke må veje mere end 300 kg. Det antal personer der tilmeldes stævnet, skal være ombord under alle sejladser i stævnet – der kan ikke dispenseres fra denne regel. •
2 REKLAME
  Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.
3 DELTAGELSE OG TILMELDING
3.1 Stævnet er åbent for følgende både: H-både.
3.2 Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Medlem af Foreningen for danske h-bådssejlere.
3.3

 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten Tilmelding skal ske på Thisted Sejlklubs hjemmeside senest 06.05.2020
3.4 Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: Mod 500kr i ekstra gebyr modtages tilmelding indtil 10.05.2020
4 INDSKUD
4.1 Indskuddet udgør:

Klasse                       Indskud

H-båd                         1200kr

Indskuddet gælder for 3 mands besætning, yderligere besætningsmedlem og gæster, 250kr

5 TIDSPLAN
5.1 Registrering:

Fredag den 15.05.2020

Kl. 16 -? Folk på havnen, til at vise til rette, samt mulighed for søsætning

17-20, Bureau åben for registrering

Lørdag den 16.05.2020

kl. 07-09 – , Bureau åben for registrering, samt mulighed for søsætning

5.2 Måling og kontrol:

Kontrol vejning kan forkomme

5.3 Dato

 

Klasse(r) Antal sejladser
Lørdag 16.05 tilstræbes H-båd           4-5

 

Søndag 17.05 tilstræbes H-båd           3-4

 

 

5.4 Varselssignalet:

For den første sejlads Lørdag er planlagt afgivet kl.­­­­­­ 09.55

For den første sejlads Søndag er planlagt afgivet kl.­­­­­­ 09.25

5.5 På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.14.00
6 MÅLING OG KONTROL

Gyldigt målebrev eller klassebevis samt forsikringsbevis skal dokumenteres ved registrering.

Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol: Der skal være 2-4 personer ombord, som til sammen, iført undertøj, ikke må veje mere end 300 kg.

 

7 SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen

8 STED
8.1 Stævnet gennemføres fra Thisted Havn.
8.2 Banen er beliggende umiddelbart uden for Thisted by
9

 

BANERNE

Der sejles på en op/ned bane med gate og afvisermærke.

10 STRAFSYSTEMER
  Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf
11 POINTGIVNING
11.1 Der anvendes lavpointsystem som beskrevet i Tillæg A.
11.2
11.3 (a)      Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.
  (b)      Hvis 4 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.
 
   
13 PLACERING AF BÅDE

Bådene skal placeres på de anviste pladser.

 

14 BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

H-både/ledsagerbåde må ikke tages op fra klar signalet til den første sejlads og indtil efter stævnets sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

15 DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter stævnets sidste sejlads.

16 RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. 

17 PRÆMIER

Der uddeles følgende præmier:

For hver 5 tilmeldte båd

18 ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

19 FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring, som skal forevises ved registrering

20 Evt. andet.

 

Stævneleder:  Simon Kristensen

Baneleder:  Bjørn Stephensen

Protestkommitéformand:  Jens True

 

Sponsor

H-båd Ligastævne Thisted Sejlklub

16. - 17. maj 2020 - Læs mere

DEL SIDEN