Juniorafdelingen

Vi er godkendt som en ungdomsvenlig sejlklub i forbindelse med arbejdet i vores »Juniorafdeling«.

Målsætningen for arbejdet er at give medlemmerne færdigheder i at færdes sikkert og trygt til søs i sejlførende fartøjer, samt at opildne og tilskynde dem der ønsker det, at deltage i kapsejladser, både lokalt og ved stævner.

Leg og social samvær skal være det bærende i at nå disse mål.

Instruktører/Hjælpere
Det frivillige korps af instruktører og hjælpere i Juniorafdelingen består af:

Billedgalleri
Aftale om arbejdet
I forbindelse med at blive godkendt som en Ungsdomsvenlig sejlklub er der lavet en denne »Aftale om arbejdet« i Thisted Sejlklubs Juniorafdeling.


MÅLSÆTNING

Målsætningen for arbejdet i Thisted Sejlklubs Juniorafdeling er at give medlemmerne af juniorafdelingen færdigheder i at færdes sikkert og trygt til søs i sejlførende fartøjer, at opildne og tilskynde de medlemmer der ønsker det deltagelse i kapsejladser, både lokalt og ved stævner. Leg og social samvær skal være det bærende i at nå disse mål.
Som målbare punkter er sat som mål at Juniorafdelingens medlemstal fastholdes eller øges, samt at Juniorafdelingen inden for de næste år har brugt Dansk Sejlunions koncept ”Enkel kapsejlads”.

LEDELSE

Arbejdet i Thisted Sejlklubs Juniorafdeling ledes af den til enhver tid udnævnte leder af Thisted Sejlklubs Juniorafdeling i samarbejde med bestyrelsen for Thisted Sejlklubs Juniorafdeling og i overensstemmelse med vedtægterne for Thisted Sejlklubs Juniorafdeling. Arbejdet er ulønnet, men eventuelle udgifter til mødeaktiviteter, uddannelseskurser og kørsel dækkes efter gældende regler.

TRÆNERE

Alt trænerarbejdet forventes foretaget af et antal frivillige trænere, med hvem der laves en aftale for et år ad gangen. Alle frivillige trænere skal hvert år deltage i Dansk Sejlunions træneruddannelse og i øvrige relevante kursus- og uddannelsestilbud efter behov. Eventuelle udgifter dækkes efter gældende regler.
Trænerarbejdet udføres efter den gældende funktionsbeskrivelse.
Skulle der blive behov, er der både fra Thisted Sejlklub og fra Thisted Sejlklubs Juniorafdeling opbakning til at søge bistand fra de nærmeste DS-kraftcentre.

AKTIVITETER

I sejlsæsonen afholdes der ugentlige træningsaftener hvor der gennem leg og socialt samvær øves i at færdes sikkert og trygt i sejlførende fartøjer. Hvis det ønskes kan der sejles om kap på udlagt bane.
I sommerferien vil der være tilbud om aktiviteter, deltagelse i sommerlejre og lignende efter aftale.
I vinterhalvåret vil der være tilbud om indendørsaktiviteter.
Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole vil blive anvendt i passende omfang.

MATERIEL

Thisted Sejlklubs juniorafdeling råder over en del materiel i form af begynder- og fortsætterjoller, både énmands og 2-mands i et passende antal. Vedligeholdelse, udbygning og fornyelse af materiellet forventes finansieret gennem tilskud fra Thisted Sejlklub, sponsorvirksomhed samt af Juniorafdelingens eget budget.
Thisted Sejlklubs faciliteter står til rådighed for Juniorafdelingen i fornødent omfang.
Nordjysk Sejlerskoles Lånefond kan tilbyde rentefrie lån i forbindelse med medlemmers anskaffelse af eget materiel.

FORÆLDREPOLITIK

Thisted Sejlklubs Juniorafdeling har en forældrepolitik, der gennemgås og tilpasses hvert år på et forældremøde før sæsonstart.

AFTALEVEDLIGEHOLDELSE

Denne aftale vedligeholdes og justeres årligt i et samarbejde med bestyrelserne for Thisted Sejlklub og Thisted Sejlklubs Juniorafdeling.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne aftale vil til enhver tid være tilgængelig på Thisted Sejlklubs hjemmeside: www.thisted-sejlklub.dk

Forældrepolitik
I forbindelse med at blive godkendt som en Ungsdomsvenlig sejlklub er der lavet en denne »Forældrepolitik« vedr. arbejdet i Thisted Sejlklubs Juniorafdeling.


MÅLSÆTNING

Målsætningen for arbejdet i Thisted Sejlklubs Juniorafdeling er at give medlemmerne af juniorafdelingen færdigheder i at færdes sikkert og trygt til søs i sejlførende fartøjer, at opildne og tilskynde de medlemmer der ønsker det deltagelse i kapsejladser, både internt og ved stævner. Leg og socialt samvær skal være det bærende i at nå disse mål.

HANDLEPLAN

For at nå disse mål forventes det at forældrene aktivt hjælper til i fornødent omfang.
Der afholdes en ”aktivitetsbørs” på et forældremøde før hver sæsonstart hvor arbejdsopgaverne fordeles.
Se bilag: Job-liste til brug ved Juniorafdelingens ”Aktivitets-børs”

GENERALFORSAMLING

På et forældremøde før hver sæsonstart (i april måned) afholdes der generalforsamling i Thisted Sejlklubs Juniorafdeling. Formand og kasserer fra Thisted Sejlklub er fødte medlemmer, ligeledes er den til enhver tid udnævnte leder af Juniorafdelingen det. Der skal på generalforsamlingen vælges 2 forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

DEL SIDEN