Ordensreglement

Thisted Sejlklub administrerer og vedligeholder Thisted Lystbådehavn og tilstødende arealer, som klubben lejer af Thisted Kommune.

Thisted Sejlklub, der har adresse på Sydhavnsvej 14, 7700 Thisted, er ejer klubhus, jollehus med servicerum, samt alt klubbens løsøre.

Bestyrelsen, er ansvarlig for tildeling af bådpladser, drift og vedligeholdelse af de arealer, som Thisted Sejlklub råder over.

Bådplads

Både må kun anbringes på de anviste bådpladser eller midlertidigt på gæstepladser, som er angivet med grønt fri-skilt.

Hvis en pladslejer skifter til en større båd, og hvis den større båd ikke kan være på den nuværende plads, skal materielforvalter kontaktes. Pladslejeren kan ikke forvente, at der straks kan findes en ny plads til den større båd, og kan derfor risikere at komme på venteliste.

Hvis et medlem skifter bådstørrelse eller type skal materialeforvalteren kontaktes for vurdering af, om nuværende plads fortsat er aktuel. Det kan ikke forvente, at der straks kan findes en ny plads til den nye båd.

Hvis en bådejer skifter båd, skal dette straks oplyses til materielforvalteren, der giver besked til kassereren, med henblik på at få tilpasset bådpladslejen.

Pladserne er forsynet med fortøjningsmuligheder, nummer og fri/optaget skilt. Vedligeholdelse af disse påhviler pladslejeren. Nyt opt./fri skilt kan fås hos materialeforvalteren.

Når båden er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal skiltet vendes til grønt, gerne med angivelse af tilbagekomsttidspunkt.

Bådene

Både, der anbringes i havnen, skal være i forsvarlig stand, og være forsynet med tydeligt navn, hjemhavn og klubstander. Medlemmer med både i Thisted Lystbådehavn skal som minimum have gyldig ansvarsforsikring på båden.

Ved manglende tilsyn eller vedligeholdelse af både i Thisted Lystbådehavn, kan bestyrelsen pålægge bådejeren at fjerne båden fra Thisted Sejlklubs arealer.

Efterkommes et sådant pålæg ikke, kan bestyrelsen foranstalte fjernelse af båden for ejerens regning.

Fald, liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støj.

Slæbejoller o.l. kan anbringes ved båden for så vidt det kan lade sig gøre uden at genere andre både, eller rage ud i havnebassinet. Alternativt tages jollen på land og anbringes på vinteropbevaringspladsen.

Fortøjning ved under kran, mastekranen samt, ved dieselstanderen er kun tilladt hvis faciliteterne skal bruges.

Aktivt medlem med båd.

Alle der ønsker at have en båd på de arealer, som Thisted Sejlklub råder over, skal være registreret som “Aktivt medlem med båd”.

At være aktiv medlem med båd, betyder, at man bruger båden aktivt.

Hvis ikke båden er søsat i 2 efter hinanden følgende sejlersæsoner, betragtes båden ikke som værende i aktiv brug. Bestyrelsen kan i så fald kræve båden fjernet fra Thisted Sejlklubs arealer, og medlemmet overgår et passivt medlemskab. Betalt Indmeldelsesgebyr vil herefter være tabt.

Ved henvendelse til bestyrelsen inden begyndelsen af tredje sejlersæson med inaktivitet, kan bestyrelsen dog dispensere for ovennævnte, hvis der er en fornuftig grund til inaktiviteten.

Ikke aktive både.

Både og bådvogne, der står på vinterpladsen, skal altid være mærket med ejers navn og telefonnummer. Både og bådvogne, der tydeligvis ikke benyttes, skal omgående fjernes efter påkrav fra bestyrelsen. Sker det ikke, kan bestyrelsen iværksætte fjernelse af både og/eller bådvogne for ejerens regning.

Er både eller bådvogne ikke mærket med ejerens navn og telefonnummer, kan bestyrelsen foranledige både og bådvogne fjernet fra Thisted Sejlklubs arealer, uden at eventuel ejer kan kræve erstatning.

Fortøjning af bådene

Både i havnen skal være forsynet med et forsvarligt antal fortøjninger og fendere, der er af god kvalitet og dimensioneret efter bådens størrelse og vægt.

Fortøjninger mod ponton og fast mole, skal være forsynet med trækaflastere f.eks. i form af ”gummiben”, for at skåne havnens og bådens materiel.

I tilfælde af, at en bådejer ikke har fortøjet sin båd forsvarligt, vil denne få en anmodning fra materielforvalter, om at få dette bragt i orden hurtigst muligt. Efterleves dette ikke, forbeholder materielforvalter sig ret til at påsætte fortøjninger og sende regningen for fortøjningerne inklusive et gebyr for udført ulejlighed til bådejeren.

Bådejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden.

Vinter  opbevaring

Både må kun optages eller søsættes med kran fra havnens kranplads eller fra havnens slæbested.

Både der overvintre i vandet, må ikke ligge med siden til broen, men skal ligge vinkelret på broen med fortøjning til pæle, eller inde ved fast kaj. Disse både skal være forsynet med ekstra fortøjninger og under skærpet opsyn.

Både der overvintre i vandet må ikke ligge i yderste del af havnen, men skal flyttes til inderhavnen senest 15. november.

Al betjening af klubbens materiel, herunder kran, mastekran og traktor sker på eget ansvar.

Såfremt kranen benyttes i løbet af sæsonen, må båden kun stå i kranpladsen så længe ejer/reparatør er til stede. Forlades den, skal båden transporteres væk, eventuelt til vinterpladsen. Undtagelser fra denne regel kan i særlige tilfælde bevilges af materielforvalter.

Den maksimale bådvægt, der må løftes med klubbens kran er 7,5 tons.

Materielforvalter er bemyndiget til at nedlægge forbud mod at en bådvogn, som findes i dårlig stand, anvendes i forbindelse med optagning/søsætning.

Det henstilles, at bådene tages på land i en sådan rækkefølge, at de fartøjsejere, som ønsker tidlig søsætning, frit kan gøre dette. Skulle en båd ikke være søklar senest 1. maj, skal ejeren flytte sin båd, så de andre både kan komme i vandet.

Når båden tages på land for vinteren skal fortøjninger og øvrige løse genstande fjernes fra bådpladsen.

Løse effekter skal straks efter brugen fjernes fra vinterpladsen og hjemtages eller anbringes efter materielforvalters anvisning.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at have båden stående på land med masten monteret i mere end en uge. Skulle der være behov for længere periode skal det aftales med materielforvalter.

Bådvogne skal være forsynet med med ejerens navn og telefon nummer.

Beboelse i båden

Ønsker medlemmer at benytte båden til beboelse og have adresse på lystbådehavnen, skal dette godkendes af bestyrelsen.

Der skal betales for forbrug efter aftale med bestyrelsen.

Båden skal være ”selvforsynende” angående køleskab, komfur, TV, varmt vand, toilettank osv. Dvs. at klubhusets faciliteter, ikke må benyttes i forbindelse med fast beboelse i båden.

Affald og søtoilet

Dagrenovation skal anbringes i containerne ved bådhaller.

Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i containerne, eller efterlades på havnen, men skal fyldes i dertil indrettede beholdere, som er opstillet på Kommunens miljøstation.

Problemaffald, som akkumulatorer, malingsrester, tomme maler bøtter m.m. må ikke hensættes på sejlklubbens område.

Udpumpning af toiletter må ikke ske i havnebassinerne eller dets nærhed. Der henvises Thisted Kommunes havnekontor. Tømning af kemiske toiletter skal foregå efter anvisning fra Thisted Havns havnekontor.

El og vand

Forbrug af el og vand skal ske med måde.

En båd må ikke uden særlig tilladelse fra materielforvalter og med måler eller godkendt mærke på kabel være tilsluttet landstrøm konstant.

Hvis der ikke er anskaffet el-mærke eller måler til båden, må man kun anvende landstrøm til opladning af batterier og til mindre forbrug i et døgn. Forlader man sin båd natten over med landstrøm tilsluttet skal man mærke strømkablet med angivelse af tilslutningsdatoen samt formålet med tilslutningen. Er der ingen mærkning på strømkablet, kan strømmen blive afbrudt uden varsel.

Thisted Sejlklubs arealer

Kørsel og parkering på vinterpladsen er kun tilladt på grusarealer.

Midlertidig afspærring af arealer, som er foretager af bestyrelsen skal respekteres.

Badning fra broer og moler er ikke tilladt. Undtaget herfra er vinterbadning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning.

Hunde må ikke løbe frit, og har ingen adgang til klubhuset. Det er enhver hundeejers pligt, såfremt en hund forurener på havneområdet, at fjerne dette.

Thisted Sejlklubs materiel

Der kræves særlig godkendelse til ikke-medlemmer fra materielforvalter for at benytte traktor og kran, kontakt materielforvalter for nærmere information.

Sejlklubbens værktøj må ikke fjernes fra havnens arealer uden aftale med materielforvalter.

Ophør af medlemsskab

Når et medlemsskab ophører skal medlemmet aflevere nøgler og klubstander.

Ved eventuel genindmeldelse gøres der opmærksomt på, at medlemmet starter forfra, hvad angår anciennitet til en bådplads, og der skal betales nyt indskud.

Gæstesejlere

Thisted Sejlklub byder gæstesejlere velkommen. Gæstesejlere kan benytte sejlklubbens klubhus og servicebygning.

Gæstesejlere skal straks ved ankomst til Thisted Sejlklub henvende sig på Shell-tanken ved kystvejen. Her betales havnepenge, og der udleveres mærke til at sætte på båden. Desuden udleveres koder til bygninger og internet.

Gæstesejlere skal rette sig efter anvisninger fra Thisted Sejlklubs materialeforvalter eller dennes medhjælpere.

Havneområde

Thisted Sejlklub ejer og driver molerne A) Østbroen, B) Lang Pontonbro, C) Kongebroen, D) Folkebådsbroen, E) LM-broen, F) Fiskerihavn, G) Bryggen og H) Vestbroen.

Desuden råder Thisted Sejlklub over arealerne ved jollehus, bådhaller, klubhus samt vinteropbevaringspladsen.

I øvrigt, står Thisted Sejlklub for opkrævning af betaling fra gæstesejlere i hele Thisted Havn.

Reglementet

De foranstående regler samt »Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«, der er optrykt i Den Danske Havnelods, er gældende for Thisted Lystbådehavn. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra havnen. Hvis bådejeren nægter at efterkomme bestyrelsens anvisninger, henvises til vedtægternes § 9.2 angående eksklusion.

Nærværende ordensreglement er gældende for lystbådehavnen og dertil hørende landarealer, broer, parkeringsarealer m.m.

DEL SIDEN