Dansk
English
Deutsch

Ordensreglement

Thisted Sejlklub

Ordensreglement Thisted Sejlklub.

Indledning:

Thisted Sejlklub administrerer og vedligeholder Thisted Lystbådehavn og tilstødende arealer, som klubben lejer af Thisted Kommune.

Thisted Sejlklub, der har adresse på Sydhavnsvej 14, 7700 Thisted, ejer klubhus, jollehus, mastehal med plads til master og servicerum, 8 tons bådkran med løftekapacitet på 7,5 tons, 500 kg. mastekran, traktor, følgebåd og diverse både til brug for undervisning af juniorer og ungdomssejlere samt diverse sejlrelateret løsøre.

Thisted Sejlklub ejer og driver følgende moler: A) Østbroen, B) Lang Pontonbro, C) Kongebroen, D) Folkebådsbroen, E) LM-broen, F) Fiskerihavn, G) Bryggen og H) Vestbroen.

Desuden råder Thisted Sejlklub over arealerne ved klub- og jollehus samt vinteropbevarings-plads ved bådhaller.

Bestyrelsen er bl.a. ansvarlig for tildeling af bådpladser samt drift og vedligeholdelse af de arealer, som Thisted Sejlklub råder over.

Brug af Thisted Sejlklubs faciliteter, såsom kran, mastekran og traktor, samt anvisning af liggeplads og plads til vinteropbevaring fordrer, at fartøjsejeren er ”Aktivt medlem med båd” i Thisted Sejlklub.

Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Med undtagelse af klubhuset  og ”vinteropbevaringspladsen” er der offentlig adgang til hele havne anlægget. Al færdsel og ophold på havnens område er på eget ansvar.

For overholdelse af orden gælder, udover Thisted Sejlklubs individuelle ordensreglement (jf. nedenfor), ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne nr. 9139 af 15. april 2002”, jf. link:

Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der kan findes på Thisted Sejlklubs hjemmeside.

Havnemyndighed er Thisted Sejlklub v/bestyrelsen.

Individuelt ordensreglement for Thisted Sejlklub:

Generelt:

 • Alle fartøjer, herunder også både på trailere samt joller, skal være mærket, så det tydeligt fremgår hvorvidt de er hjemmehørende i Thisted Sejlklub eller ej. Mærkningen skal ske med klubstander når fartøjer ligger i vandet. Stander skal være synlig fra broen. Alle fartøjer, bådvogne, stativer og master m.m., som anbringes på landarealerne, skal være tydeligt mærket med fartøjsnavn, navn og telefonnr.
 • For at have en plads på land eller i vandet i Thisted Sejlklub skal der være indgået en aftale, hvor pris og vilkår er beskrevet.
 • Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til Thisted Sejlklub, som varetager opgaven med anvisning af pladser til gæstesejlere i hele havnen. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af Thisted Sejlklub, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.
 • Sejlads i havneområdet skal ske med mindst mulig fart ligesom der skal udvises størst mulig forsigtighed af hensyn til andre fartøjer og disses fortøjninger. Maksimum fart i havnebassin er mindste styrefart, dog max 3 knob
 • Fartøjer på trailer, joller m.v. må på kun henstilles på arealer anvist af Thisted Sejlklub.
 • Ansvarsforsikring er, jf. vedtægterne, obligatorisk for ejere af fartøjer, der er hjemmehørende i Thisted Sejlklub. Dokumentation skal forevises på forlangende af Thisted Sejlklub. Se i øvrigt nærmere omkring forsikring på klubbens hjemmeside under fanen ”Om klubben”, ”Information” og ”Forsikring”.
 • Udstyr og grej må ikke henligge i længere tid på broer og havnearealer uden særlig tilladelse. Gangarealer skal holdes fri. Alle uvedkommende effekter vil blive fjernet uden ansvar.
 • Kørsel med biler, motorcykler og knallerter på havnens område skal ske med mindst mulig fart og under udvisning af tilbørlig forsigtighed. Færdsel på broanlæg med cykler og knallerter er ikke tilladt.
 • Hvis der monteres gulvtæpper, lægter m.v. på broer og pæle, skal det ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for skader på personer eller fartøjer.
 • Det er ikke tilladt at benytte kulgrill på kajanlæg, broer og fartøjer.
 • Opstilling af telt, campingvogne ol. er tilladt i forbindelse med stævner, træningslejre m.v. på eventområdet syd for Thisted Sejlklubs klubhus. På øvrige områder kan campering kun foregå med Thisted Sejlklubs forudgående tilladelse.
 1. Søsætning og optagning

1.1 Fartøjer må kun søsættes og optages med kran fra havnens kranplads eller fra havnens slæbested.

1.2 Maksimal fartøjsvægt der kan løftes med klubbens kran er 7,5 tons. Mastekranens kapacitet er 500 kg

Det forventes, at fartøjsejere i størst mulig udstrækning har gjort deres fartøjer klar til løft med kranen, når de ankommer til kranpladsen eller fortøjer herunder. Tilsvarende forventes, at mast er forberedt bedst muligt til isætning eller aftagning når mastekranen skal anvendes.

Hvis kranen benyttes i løbet af sæsonen, må fartøjet kun stå på kranpladsen så længe ejer og/eller evt. reparatør er til stede. I modsat fald skal fartøjet transporteres væk, evt. til vinteropbevaringspladsen. Undtagelse fra denne regel kan i særlige tilfælde bevilges af bestyrelsen/materielforvalter.

1.3 Bestyrelsen/materielforvalteren er bemyndiget til at nedlægge forbud mod at en bådvogn, som findes i dårlig stand, anvendes i forbindelse med søsætning og optagning samt bruges til opbevaring på land.

1.4 Overordnet bemærkes, at brugen af traktor og båd-/mastekran er på eget ansvar og at Thisted Sejlklub ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle skader, der ikke dækkes af enten den kollektive ansvarsforsikring, som Dansk Sejlunion har tegnet, eller Thisted Sejlklubs forsikring af traktoren (ansvar og kasko). Thisted Sejlklub påser, at der udføres lovpligtige eftersyn af kraner og stropper. I øvrigt henvises til ”Forsikring”, som kan findes på klubbens hjemmeside under ”Information”.

 

 1. Til- og afrigning af master

2.1 Til- og afrigning af master skal i videst muligt omfang ske samme dag som mast skal isættes eller er blevet afmonteret. Undtagelse er til-/afrigning dagen før/efter med henblik på søsætning tidlig følgende morgen eller optagning sen eftermiddag/aften.

Tilriggede master må således ikke henligge på Thisted Sejlklubs arealer til gene for klubbens øvrige medlemmer.

Til- og afrigning skal ske på pladsen foran mastehallen.

2.2 Afriggede master skal opbevares i mastehallen, og må således ej heller henligge på klubbens arealer.

 1. Liggeplads

3.1 Fartøjer må kun anbringes på de anviste bådpladser eller midlertidigt på gæstepladser, som er angivet med grønt fri-skilt.

Thisted Sejlklub forbeholder sig ret til at flytte en båd til anden plads og har ret til at benytte en udlejet plads, hvis den ikke bruges af lejer.

3.2 Hvis en fartøjsejer skifter til et større fartøj og det større fartøj ikke kan være på den nuværende anviste liggeplads, skal materielforvalter kontaktes. Det kan ikke forventes, at der straks kan anvises en ny plads til den større båd. Der kan derfor være risiko for, at fartøjsejeren kan komme på venteliste.

3.3 Hvis et medlem skifter ned i fartøjsstørrelse og/eller -type skal materialeforvalteren ligeledes kontaktes for vurdering af, om nuværende anviste plads fortsat er aktuel. Det kan ikke forventes at man kan beholde sin nuværende plads, men at man henvises til en plads der matcher bådstørrelsen, når denne er ledig.

3.4 Hvis en pladslejer sælger sin båd, følger pladsen ikke båden.

3.5 Et fartøjsskifte skal i øvrigt altid meddeles til materielforvalteren med henblik på at få liggepladslejen tilpasset det aktuelle fartøj og betaling for medlemskab.

3.6 Liggepladserne er forsynet med fortøjningsmuligheder, nummer og fri/optaget skilt. Vedligeholdelse af disse påhviler pladslejeren. Nyt fri/optaget skilt kan fås hos materialeforvalteren.

3.7 Når fartøjet er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal skiltet vendes til fri (grønt), gerne med angivelse af tilbagekomsttidspunkt.

 

 1. Fartøjerne

4.1 Fartøjer der anbringes i havnen, skal være i forsvarlig og sødygtig stand, og være forsynet med tydeligt navn, hjemhavn og klubstander, jf. også ovenfor.

4.2 Fartøjerne skal som minimum være ansvarsforsikret. Bestyrelsen kan til enhver tid anmode om dokumentation herfor.

4.3 Slæbejoller o.l. der ikke kan anbringes ved fartøjet uden gene for andre, skal tages på land og kan evt. anbringes på vinteropbevaringspladsen.

4.4 Fortøjning ved kran, mastekran og dieselstander er kun tilladt i forbindelse med brug af faciliteterne.

4.5 Fortøjning ved ”Servicekajen” er kun tilladt i forbindelse med af-/og pålæsning af gods o.l.

4.6 Det forventes, at medlemmerne bruger deres fartøjer aktivt. Et fartøj kan således alene henstå på vinteropbevaringspladsen i 2 år uden søsætning, medmindre der er indgået aftale med bestyrelsen herom. Er der ikke truffet aftale med bestyrelsen risikerer medlemmet, at bestyrelsen, efter skriftligt varsel, vil kræve fartøjet fjernet. Medlemmet overgår herefter til passivt medlemskab og betalt indmeldelsesgebyr vil herefter være tabt.

4.7 Ved henvendelse til bestyrelsen inden begyndelsen af 3. sejlersæson med inaktivitet, kan bestyrelsen dispensere for ovennævnte, hvis der er en fornuftig grund og tidsplan til inaktiviteten.

 1. Fartøjer der ikke benyttes

5.1 Fartøjer og bådvogne, der tydeligvis ikke benyttes, skal, efter 10 dages skriftligt varsel, omgående fjernes efter påkrav fra bestyrelsen. Sker dette ikke, vil bestyrelsen iværksætte fjernelse af fartøjet og/eller bådvogne for ejerens regning.

5.2 Er fartøjer eller bådvogne ikke mærket med ejerens navn og telefonnummer, og bestyrelsen foranlediger fartøjer og bådvogne fjernet fra Thisted Sejlklubs arealer, kan eventuel ejer efterfølgende ikke kræve erstatning.

 1. Fortøjning

6.1 Fartøjer i havnen skal være forsynet med et forsvarligt antal fortøjninger og fendere af god kvalitet. Fortøjningerne skal være dimensioneret efter fartøjets størrelse og vægt.

6.2 Fortøjninger mod ponton og fast mole skal være forsynet med trækaflastere, fx i form af ”gummiben”, for at skåne såvel havnens som bådens materiel.

6.3 I tilfælde af at en fartøjsejer ikke har fortøjet sit fartøj forsvarligt, vil bestyrelsen/ materielforvalteren anmode om at få forholdet bragt i orden hurtigst muligt. Efterleves kravet ikke, forbeholder bestyrelse/materielforvalter sig ret til at påsætte nye fortøjninger.  Fartøjsejeren vil blive opkrævet klubbens positive udgifter i den anledning samt et gebyr på kr. 500,-.

6.4 Fartøjsejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med fartøjet.

 1. Vinteropbevaring

7.1 Thisted Sejlklub anviser arealer til vinteropbevaring af fartøjer.

7.2 Det henstilles, at fartøjer tages på land og henstilles på vinter opbevaringspladsen i en sådan rækkefølge, at de fartøjsejere, som ønsker tidlig søsætning, frit kan gøre dette.

7.3 Er et fartøj ikke klar til søsætning senest 1. maj, skal ejeren flytte fartøjet, så der er fri adgang til at andre fartøjer kan komme i vandet.

7.4 Når et fartøj tages på land for vinteren, skal fortøjninger og øvrige løse genstande fjernes fra liggepladsen.

7.5 Løse effekter skal straks efter brug fjernes fra vinter opbevaringspladsen og hjemtages eller anbringes efter materiel- eller pladsforvalters anvisning.

7.6 Af bl.a. sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at have båden stående på land med masten monteret i mere end en uge. Skulle der være behov for længere periode, skal det aftales med materielforvalter.

7.7 Bådvogne skal holdes i forsvarlig stand for at måtte benyttes til vinteropbevaring. Fejl og mangler skal efter påtale fra Thisted Sejlklub udbedres straks eller indenfor den frist, bestyrelsen sætter. Manglende efterlevelse heraf medfører, at bådvogn (og evt. båd) fjernes for bådejers regning.

7.8 Arealer til vinteropbevaring skal være rømmet for andet end bådvognen og rengjort i tiden 1. juni til 1. oktober. Både kan dog i denne periode henstilles på særskilte arealer til sommeropbevaring efter aftale med Thisted Sejlklub.

7.9 Der må ikke graves huller på vinterpladserne. Fjernelse af affald så som malerbøtter, træstumper m.m. samt oprydning af stativer og bukke skal være fuldført umiddelbart efter, at fartøjet er søsat. I modsat fald har Thisted Sejlklub ret til at foretage oprydning for ejerens regning.

7.10 Der er ikke tilladt at anvende elvarmeapparater eller lign. på vinteropbevaringspladsen uden særlig tilladelse fra Thisted Sejlklub. Det er ikke tilladt at have tilsluttet strøm på vinteropbevaringspladsen, uden at fartøjets ejer er til stede. Thisted Sejlklub kan dog give konkret tilladelse til opladning af en akkumulator, uden at fartøjets ejer er til stede. Overtrædes disse regler, er Thisted Sejlklub berettiget til at frakoble strømmen.

7.11 Fartøjer der henligger i vandet vinteren over, må ikke fortøjes kaj langs, men skal fortøjes vinkelret på broen med fortøjning til pæle og til fast kaj. Fartøjerne skal være forsynet med ekstra fortøjninger og være under skærpet opsyn.

7.12 Fartøjer der henligger i vandet vinteren over, må ikke ligge i den yderste del af havne, men skal flyttes til inderhavnen senest 15. november. Er dette af hensyn til dybgang eller andre forhold ikke muligt, skal der træffes aftale med bestyrelsen/materielforvalteren om, hvor fartøjet så må henligge.

 1. Beboelse i båden

8.1 Tilladelse til beboelse i båden skal ansøges hos Kystdirektoratet, og erfaringen er, at denne næppe gives til beboelse i Thisted Havn, herunder Thisted Sejlklub.

Thisted Sejlklub har derfor indtil videre den tilgang, at tilladelse til beboelse i både ikke gives

8.2 Overnatning i både er tilladt i kortere perioder i sejlersæsonen.

Brug af servicebygningen til bad mv. er ikke tilladt i den forbindelse, idet servicebygningen henset til momsregler er forbeholdt gæstesejlere.

Tilsvarende skal der indløses stømkort, hvis køkkenfaciliteter i klubhuset anvendes i forbindelse med disse overnatninger.

 1. Affald og søtoilet

9.1 Dagrenovation skal anbringes i containerne ved bådhaller.

9.2 Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i containerne, eller efterlades på havnen, men skal fyldes i dertil indrettede beholdere, som er opstillet på miljøstationen på Sydhavnsvej ved indkørslen til vinteropbevaringspladsen.

9.3 Problemaffald, som akkumulatorer, malingsrester, tomme maler bøtter m.m. må ikke hensættes på sejlklubbens område.

9.4 Tømning af kemiske toiletter sker ved krankajen, hvor der er installeret sugeanlæg hertil.

 1. El og vand

10.1 Forbrug af el og vand skal ske med måde.

10.2 Et fartøj må ikke, uden særlig tilladelse fra materielforvalter og med måler eller godkendt mærke på kabel, være tilsluttet landstrøm konstant.

10.3 Hvis der ikke er anskaffet el-mærke eller måler til båden, må man kun anvende landstrøm til opladning af batterier og til mindre forbrug i et døgn.

10.4 Forlades fartøjet natten over med landstrøm tilsluttet, skal strømkablet mærkes med angivelse af tilslutningsdato samt formålet med tilslutningen. Er der ingen mærkning, kan strømmen blive afbrudt uden varsel.

 1. Thisted sejlklubs arealer.

11.1 Kørsel og parkering på vinteropbevaringspladsen er kun tilladt på grusarealerne.

11.2 Midlertidig afspærring af arealer, som er foretaget af bestyrelsen, skal respekteres.

11.3 Badning fra broer og moler er ikke tilladt. Undtaget herfra er vinterbadning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning.

11.4 Hunde har ingen adgang til klubhuset. Hundes evt. efterladenskaber skal opsamles.

 1. Brug af materiel, herunder traktor, kran og mastekran:

12.1 Kran og mastekran må kun benyttes af klubbens medlemmer, der er fortrolige med brugen heraf. Tilsvarende må klubbens traktor må som udgangspunkt kun benyttes af klubbens medlemmer. Undtagelse er personer, der er fortrolige med kørsel med traktor.

Det bemærkes, at brug af traktor og båd-/mastekran er på eget ansvar og at Thisted Sejlklub ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle skader, der ikke dækkes af enten den kollektive ansvarsforsikring, som Dansk Sejlunion har tegnet, eller Thisted Sejlklubs forsikring af traktoren (ansvar og kasko). Thisted Sejlklub påser, der udføres lovpligtige eftersyn af kraner og stropper. I øvrigt henvises til information angående ”Forsikring”, som kan findes på klubbens hjemmeside under ”Information”.

12.2 Værktøj må ikke fjernes fra havnens arealer uden aftale med materielforvalter.

 1. Ophør af medlemskab

13.1 Når et medlemskab ophører, skal medlemmet aflevere evt. udleverede nøgler og klubstander.

13.2 Ved eventuel genindmeldelse er medlemmet at betragte som nyt medlem hvad angår anciennitet til liggeplads, ligesom der skal betales nyt indskud.

 1. Gæstesejlere

14.1 Thisted Sejlklub byder gæstesejlere velkommen. Gæstesejlere kan benytte sejlklubbens klubhus, servicebygning og øvrige faciliteter i sejlersæsonen, der løber fra 1. søndag i maj og til og med uge 42

14.2 Gæstesejlere skal straks ved ankomst til Thisted Sejlklub betale havnepenge. Nærmer information herom findes på informationstavler på de enkelte broer, klubhuset og servicebygningen. Ved betaling udleveres kode til servicebygning mv.

14.3 Gæstesejlere skal rette sig efter anvisninger fra Thisted Sejlklubs materialeforvalter eller dennes medhjælpere.

14.4 Thisted Sejlklub står for opkrævning af betaling fra gæstesejlere i hele Thisted Havn.

15. Autocampere

15.1 Thisted Sejlklub byder autocamperer velkommen til at raste på vores plads, der er indrettet til dette formål. Autocampere kan som gæstesejlere benytte sejlklubbens klubhus, servicebygning og øvrige faciliteter i sejlersæsonen, der løber fra 1. søndag i maj til og med uge 42.

15.2 Autocampere skal straks ved ankomst til Thisted Sejlklub betale for brugen af klubbens faciliteter. Der findes informationstavle herom på autocamperpladsen. Ved betaling udleveres kode til servicebygning mv.

15.3 Gæstesejlere skal rette sig efter anvisninger fra Thisted Sejlklubs materialeforvalter eller dennes medhjælpere.

16. Regler om miljøforhold

16.1 Spild af brændstof i havnen skal undgås. I tilfælde af spild skal skadevolder straks kontakte Thisted Sejlklub. Thisted Sejlklub foretager eventuel forureningsbekæmpelse. Skadevolderen forpligtes til at betale eventuelle omkostninger, som påføres Thisted Sejlklub.

16.2 Fjernelse/slibning af bundmaling skal ske miljørigtigt.

16.3 Støvgener skal minimeres mest muligt. Sandblæsning og lignende aktiviteter skal foregå under en afdækning. Sandblæsning må kun foretages efter tilladelse fra Thisted Sejlklub.

16.4 Højtryksrensning må kun foretages på arealer anvist af Thisted Sejlklub.

16.5 Meget støjende arbejde må ikke finde sted over længere tid.

 1. Håndhævelse

17.1 Ved overtrædelse af ordensreglementet gives – afhængig af forholdet – mundtlig(e) og/eller skriftlig(e) advarsel(er) med en passende frist til at rette op på forholdet. Manglende iagttagelse af sådan(e) advarsel(er) kan medføre bortvisning i henhold til pkt. 14.2.

17.2 Overtrædelse af ordensreglementet kan i grove tilfælde medføre bortvisning fra havnen uden varsel. I tilfælde af bortvisning skal ejeren straks fjerne sit fartøj m.m. fra havnens område. Manglende iagttagelse heraf kan medføre, at Thisted Sejlklub fjerner fartøjet m.m. for ejerens regning og risiko.

17.3 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af ______________ i henhold til §7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser mv. og træder i kraft ved Farvandsvæsenets meddelelse i Efterretninger for Søfarende”.


Sponsor 2024