Dansk
English
Deutsch

Vedtægter

Thisted Sejlklub

VEDTÆGTER FOR THISTED SEJLKLUB

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er Thisted Sejlklub. Dens hjemsted er Thisted Kommune.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er:

 • At udbrede kendskab til sejlsport
 • At udvikle og træne sejlere
 • At arrangere kapsejlads og turaktiviteter
 • At arrangere øvrige klubaktiviteter
 • At sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads, herunder sikre gode bro-, ophalings- og beddingsforhold
 • At fremme ungdomsarbejdet i klubben

Sekundært har Thisted Sejlklub etableret autocamperplads, hvorfra der sker udleje til autocampere.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Limfjords kredsen.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen optages enhver, der er fyldt 18 år, og som har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål. Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen optages enhver i alderen fra 8 år til 18 år.  Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen nægter optagelse af et medlem, kan proponenten indbringe spørgsmålet for næste generalforsamling, som kan optage den proponerede som medlem, når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor.

§ 5 KONTINGENT M.V.

Kontingent m.v. fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. For alle medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud, og dækker et kalenderår. Kontingentet forfalder hvert år i februar måned Bro-, kran- og beddingsafgift m.v. betales helårsvis forud og forfalder hvert år i februar måned. Er afgifterne ikke betalt senest 14 dage efter opkrævningens udsendelse, har bestyrelsen ret til at udleje liggepladsen til anden side. Liggepladser anvises af bestyrelsen Enhver bådejer er forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, medlemmet kan ifalde overfor 3. mand i forbindelse med besiddelse og anvendelse af båden. Ethvert medlem af klubbens bestyrelse kan når som helst forlange dokumentation for, at ansvarsforsikringen er tegnet og at præmien er betalt. Klubben har intet ansvar for person- og materiel skade, der måtte overgå medlemmerne i forbindelse med benyttelsen af klubbens bygninger og materiel, herunder broer, kran og bedding.

§ 6 UDMELDELSE – EKSKLUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til udgangen af en kontingentperiode, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse, hvis dette måtte ønskes. Når et medlem ikke har betalt sit kontingent m.v. senest 2 måneder efter udsendelsen af kontingentopkrævningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen til medlemmerne gives på klubbens hjemmeside, idet det påhviler medlemmerne selv via hjemmesiden at holde sig ajour om foreningens aktiviteter. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.  Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer, passive medlemmer samt medlemmer af ungdomsafdelingen kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 10. Valg af udvalg (dommerudvalg, kapsejladsudvalg, målerudvalg samt festudvalg)
 11. Eventuelt Er der forslag til vedtægtsændringer, skal der sammen med bekendtgørelse af dagsorden redegøres for indholdet heraf.
§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4, stk. 3 og § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 10 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3.

§ 11 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. Medlemmerne – bortset fra formanden, der vælges ved særlig afstemning – vælges for 2 år ad gangen, idet der fratræder 2 medlemmer hvert år. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Kun stemmeberettigede kan vælges til bestyrelsen, – og mindst 3 medlemmer skal være bådejere.

§ 12 KONSTITUERING – TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes forfald næstformandens – stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13 REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er 1.januar til 31.december. Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på klubbens hjemmeside.

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8. Revisorer skal efter modtagelse af regnskab og status fra kassereren gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af mødte på denne anden generalforsamling.

§ 16 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål i Thisted

Disse vedtægter er besluttet på en stiftende generalforsamling den 4. november 1974. Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsamlinger (opføres i datorækkefølge): Ordinær generalforsamling d. 11. januar 1988. Ekstraordinær generalforsamling d. 18. januar 1989. Ordinær generalforsamling d. 10. november 1997. Ordinær generalforsamling d. 3. november 2008. Ekstraordinær generalforsamling d. 1. december 2008. Ordinær generalforsamling d. 6. november 2017 (ændring af regnskabsår til at følge kalenderåret) og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling d. 12. december 2017. Ordinær generalforsamling d. 20. februar 2023 (etablering af autocamperplads og udleje hertil) og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling d. 27. marts 2023. Ordinær generalforsamling d. 5. februar 2024 (optagelse af medlemmer, kontingent forfald og tidspunkt for udmeldelse) og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling d. 11. marts 2024.


Sponsor 2024