Gæster – sejlere og autocampere:

Thisted Sejlklub byder alle gæster, sejlere som autocampere, velkommen til et rigtigt dejligt sted med en fantastisk beliggenhed og et godt havnemiljø stort set helt ind i hjertet af Thisted by.

OM LYSTBÅDEHAVNEN

Thisted Sejlklub fremstår som en moderne sejlklub med alle relevante faciliteter. Klubhuset har en fantastisk beliggehed , og der er flere gode grillpladser og en lille legeplads i klubben. Servicebygningen med toiletter, badefaciliteter (herunder familierum) og vaskemaskine/tørretumbler får altid roser med på vejen….

Klubhuset indeholder nyt køkken, alt i køkkeninventar og TV (dog ikke betalingskanaler) og er som servicebygningen åbent for gæster i perioden 1. lørdag i maj til og med uge 42. Indkøbsmulighederne er indenfor få hundrede meter, ligesom der indenfor gåafstand findes flere dejlige spisesteder, gågade m.v. med talrige indkøbsmuligheder.

FACILITETER
 • Bad
 • Diesel
 • EL
 • Gas
 • Grill
 • Internet
 • Kiosk
 • Klubhus
 • Legeplads
 • Mastekran
 • Miljøstation
 • Opvask
 • Restaurant
 • Strand
 • Supermarked
 • Toilet
 • Tørretumbler
 • Vand
 • Vaskeri
PRISER & TAKSTER

Thisted Sejlklub er medlem af Frihavnsordningen.
Frihavnsmærker skal klæbes på båden et sted, hvor det er synligt for kontrollør fra anløbsbroen.

HAVNEPENGE samt betaling for faciliteter og serviceydelser sker på internet https://www.tallyweb.dk/thisted/home  eller benyttelse af opstillede QR-koder. Ved betaling får man adgangskode til Thisted Sejlklub´s faciliteter. Ved problemer eller yderligere spørgsmål kontakt Peter Sørensen på +45 21755693

TØJVASK

Klubbens Servicebygning har gode forhold til sejlerne med familierum, vask og tørretumler osv.

REGLER & FORORDNINGER

Klubbens ordensreglement, der kan findes i sin fulde ordlyd under “Klubben” på hjemmesiden,  samt »Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«, der er optrykt i Den Danske Havnelods, er gældende for Thisted Sejlklub. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra havnen.

Nedenfor er uddrag af ordensreglementet gengivet

ORDENSREGLEMENT

 

Indledning:

Thisted Sejlklub administrerer og vedligeholder Thisted Lystbådehavn og tilstødende arealer, som klubben lejer af Thisted Kommune.

Thisted Sejlklub, der har adresse på Sydhavnsvej 14, 7700 Thisted, ejer klubhus, jollehus, mastehal med plads til master og servicerum, 8 tons bådkran med løftekapacitet på 7,5 tons, 500 kg. mastekran, traktor, følgebåd og diverse både til brug for undervisning af juniorer og ungdomssejlere samt diverse sejlrelateret løsøre.

Thisted Sejlklub ejer og driver følgende moler: A) Østbroen, B) Lang Pontonbro, C) Kongebroen, D) Folkebådsbroen, E) LM-broen, F) Fiskerihavn, G) Bryggen og H) Vestbroen.

Desuden råder Thisted Sejlklub over arealerne ved klub- og jollehus samt vinteropbevarings-plads ved bådhaller.

Med undtagelse af klubhuset  og ”vinteropbevaringspladsen” er der offentlig adgang til hele havne anlægget. Al færdsel og ophold på havnens område er på eget ansvar.

Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der kan findes på Thisted Sejlklubs hjemmeside.

Havnemyndighed er Thisted Sejlklub v/bestyrelsen.

 

Generelt:

 • Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til Thisted Sejlklub, som varetager opgaven med anvisning af pladser til gæstesejlere i hele havnen. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af Thisted Sejlklub, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.
 • Sejlads i havneområdet skal ske med mindst mulig fart ligesom der skal udvises størst mulig forsigtighed af hensyn til andre fartøjer og disses fortøjninger. Maksimum fart i havnebassin er mindste styrefart, dog max 3 knob
 • Ansvarsforsikring er, jf. vedtægterne, obligatorisk for ejere af fartøjer, der er hjemmehørende i Thisted Sejlklub. Dokumentation skal forevises på forlangende af Thisted Sejlklub. Se i øvrigt nærmere omkring forsikring på klubbens hjemmeside under fanen ”Om klubben”, ”Information” og ”Forsikring”.
 • Kørsel med biler, motorcykler og knallerter på havnens område skal ske med mindst mulig fart og under udvisning af tilbørlig forsigtighed. Færdsel på broanlæg med cykler og knallerter er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at benytte kulgrill på kajanlæg, broer og fartøjer.

 

Gæster:

Gæstesejlere

Thisted Sejlklub byder gæstesejlere velkommen. Gæstesejlere kan benytte sejlklubbens klubhus, servicebygning og øvrige faciliteter i sejlersæsonen, der løber fra 1. søndag i maj og til og med uge 42

Gæstesejlere skal straks ved ankomst til Thisted Sejlklub betale havnepenge. Nærmer information herom findes på informationstavler på de enkelte broer, klubhuset og servicebygningen. Ved betaling udleveres kode til servicebygning mv.

Gæstesejlere skal rette sig efter anvisninger fra Thisted Sejlklubs materialeforvalter eller dennes medhjælpere.

Thisted Sejlklub står for opkrævning af betaling fra gæstesejlere i hele Thisted Havn.

Autocampere

Thisted Sejlklub byder autocamperer velkommen til at raste på vores plads, der er indrettet til dette formål. Autocampere kan som gæstesejlere benytte sejlklubbens klubhus, servicebygning og øvrige faciliteter i sejlersæsonen, der løber fra 1. søndag i maj til og med uge 42.

Autocampere skal straks ved ankomst til Thisted Sejlklub betale for brugen af klubbens faciliteter. Der findes informationstavle herom på autocamperpaldsen. Ved betaling udleveres kode til servicebygning mv.

Gæstesejlere skal rette sig efter anvisninger fra Thisted Sejlklubs materialeforvalter eller dennes medhjælpere.

 

Fartøjer:

Fartøjer der anbringes i havnen, skal være i forsvarlig og sødygtig stand, og være forsynet med tydeligt navn, hjemhavn og klubstander, jf. også ovenfor.

Fartøjerne skal som minimum være ansvarsforsikret. Bestyrelsen kan til enhver tid anmode om dokumentation herfor.

Fortøjning ved kran, mastekran og dieselstander er kun tilladt i forbindelse med brug af faciliteterne.

Fortøjning ved ”Servicekajen” er kun tilladt i forbindelse med af-/og pålæsning af gods o.l.

Fartøjer i havnen skal være forsynet med et forsvarligt antal fortøjninger og fendere af god kvalitet. Fortøjningerne skal være dimensioneret efter fartøjets størrelse og vægt.

 

Affald og søtoilet:

Dagrenovation skal anbringes i containerne ved bådhaller.

Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i containerne, eller efterlades på havnen, men skal fyldes i dertil indrettede beholdere, som er opstillet på miljøstationen på Sydhavnsvej ved indkørslen til vinteropbevaringspladsen.

Problemaffald, som akkumulatorer, malingsrester, tomme maler bøtter m.m. må ikke hensættes på sejlklubbens område.

Tømning af kemiske toiletter sker ved krankajen, hvor der er installeret sugeanlæg hertil.

 

Thisted sejlklubs arealer.

Badning fra broer og moler er ikke tilladt. Undtaget herfra er vinterbadning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning.

Hunde har ingen adgang til klubhuset. Hundes evt. efterladenskaber skal opsamles.

 

Regler om miljøforhold

Spild af brændstof i havnen skal undgås. I tilfælde af spild skal skadevolder straks kontakte Thisted Sejlklub. Thisted Sejlklub foretager eventuel forureningsbekæmpelse. Skadevolderen forpligtes til at betale eventuelle omkostninger, som påføres Thisted Sejlklub.

 

Håndhævelse

Ved overtrædelse af ordensreglementet gives – afhængig af forholdet – mundtlig(e) og/eller skriftlig(e) advarsel(er) med en passende frist til at rette op på forholdet. Manglende iagttagelse af sådan(e) advarsel(er) kan medføre bortvisning i henhold til pkt. 14.2.

Overtrædelse af ordensreglementet kan i grove tilfælde medføre bortvisning fra havnen uden varsel. I tilfælde af bortvisning skal ejeren straks fjerne sit fartøj m.m. fra havnens område. Manglende iagttagelse heraf kan medføre, at Thisted Sejlklub fjerner fartøjet m.m. for ejerens regning og risiko.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af ______________ i henhold til §7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser mv. og træder i kraft ved Farvandsvæsenets meddelelse i Efterretninger for Søfarende”.

 

RIS OG ROS

Thisted Sejlklub ønsker alle gæster et godt ophold, men er der noget, man synes skal laves om/ændres, er vi altid modtagelige for både ris og ros.

Kontakt Thisted Sejlklub

DEL SIDEN