Gæstesejler

Thisted Sejlklub byder alle gæstesejlere velkommen, til et rigtigt dejligt sted med et godt havnemiljø stort set helt inde i hjertet af Thisted by.

OM LYSTBÅDEHAVNEN

Sejlklubben og dets arealer er løbende blevet renoveret gennem de sidste år med nye broer og El-standere overalt. Thisted Sejlklub har GRATIS kraftigt velfungerende trådløst internet, flere gode grillpladser og en lille legeplads.

Klubhuset indeholder nyt køkken, alt i køkkeninventar og TV (dog ikke betalingskanaler) og er åbent for gæstesejlerne i perioden 1. maj til midt september. Indkøbsmulighederne er indenfor 500 meter, ligesom der indenfor mindre en 1000 meter findes flere dejlige spisesteder, gågader m.v. med talrige indkøbsmuligheder.

FACILITETER
 • Bad
 • Diesel
 • EL
 • Gas
 • Grill
 • Internet
 • Kiosk
 • Klubhus
 • Legeplads
 • Mastekran
 • Miljøstation
 • Opvask
 • Restaurant
 • Strand
 • Supermarked
 • Toilet
 • Tørretumbler
 • Vand
 • Vaskeri
PRISER & TAKSTER

Thisted Sejlklub er medlem af Frihavnsordningen.
Frihavnsmærker skal klæbes på båden på et sted, der er synligt for opkræver/kontrollør fra anløbsbroen.

Pris 65,00 kr/døgn for Frihavnsmedlemmer (35 kr. miljøafg. m.v. + 15 kr. for fri elforbrug).
Pris 150,00 kr/døgn for ikke medlemmer (135 kr. for pladsleje m.v. + 15 kr. for fri elforbrug).

Disse priser dækker fri strøm, fri bad, adgang til anlæg for tømning af septitank samt det frie trådløst internet.

Kontakt HAVNEKONTORET, Havnen 14, 7700 Thisted, på tlf. 97 91 14 00, men vær opmærksom på, at det er kun kan ske indenfor normal arbejdstid.

HAVNEPENGE samt ekstra services såsom tøjvask betales på internet https://www.tallyweb.dk/thisted/home og her får man adgangskoder til alle Thisted Sejlklub´s servicefaciliteter. Ved problemer eller yderligere spørgsmål kontakt P.Sørensen på +45 21755693

TØJVASK

Klubbens Servicebygning har fantastiske forhold til sejlerne med familierum, vask og tørretumler osv.

REGLER & FORORDNINGER

Det nedenstående ordensreglement samt »Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne«, der er optrykt i Den Danske Havnelods, er gældende for Thisted Lystbådehavn. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra havnen.

Nærværende ordensreglement er gældende for lystbådehavnen og dertil hørende landarealer, broer, parkeringsarealer m.v.

ORDENSREGLEMENT

Thisted Lystbådehavn byder gæstesejlere velkommen. Gæstesejlere kan benytte Lystbådehavns klubhus og servicebygning.

Gæstesejlere skal betale HAVNEPENGE samt ekstra services såsom tøjvask på internet https://www.tallyweb.dk/thisted/home og her får man adgangskoder til alle Thisted Sejlklub´s servicefaciliteter.

Gæstesejlere skal rette sig efter anvisninger fra havnens personale.

BÅDPLADSEN

Både må kun anbringes på de anviste bådpladser eller midlertidigt på gæstepladser, som er angivet med grønt FRI-skilt. Når båden er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal skiltet vendes til grønt, gerne med angivelse af tilbagekomst tidspunkt.

FORTØJNING AF BÅDEN

Pladserne er forsynet med fortøjnings muligheder, og alle både i havnen skal være forsynet med et forsvarligt antal fortøjninger og fendere, der er af god kvalitet og dimensioneret efter bådens størrelse og vægt.

Fortøjninger mod ponton og fast mole, skal være forsynet med trækaflastere f.eks. i form af ”gummiben”, for at skåne havnens og bådens materiel.

I tilfælde af, at en bådejer ikke har fortøjet sin båd forsvarligt, vil denne få en anmodning fra havnens personale, om at få dette bragt i orden hurtigst muligt. Efterleves dette ikke, forbeholder lystbådehavnen sig ret til at påsætte fortøjninger og sende regningen for fortøjningerne, inklusive et gebyr, for udført ulejlighed til bådejeren.

Bådejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger og fendere, og både, der fortøjes i havnen, skal være i forsvarlig stand, samt være forsynet med tydeligt bådnavn og hjemhavn.

Der må kun fortøjes under kran, mastekranen samt dieselstanderen hvis disse faciliteter skal benyttes.

Fald, liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støj.

Slæbejoller o.l. kan anbringes ved båden for så vidt det kan lade sig gøre uden at genere andre både, eller rage ud i havnebassinet. Alternativt tages jollen på land og anbringes på vinter opbevarings pladsen.

Ethvert ansvar og enhver risiko for skader på eget eller andre fartøjer, havneanlæg og andet materiel på grund af mangelfulde fortøjninger eller skødesløshed fra bådejerens side, påhviler alene bådejeren.

AFFALD OG SØ TOILET

Dagrenovation skal anbringes i containerne ved bådhaller.

Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i containerne, eller efterlades på havnen, men skal fyldes i dertil indrettede beholdere, som er opstillet på Kommunens miljøstation. Problemaffald, som akkumulatorer o.l., må ikke hensættes på Lystbådehavnens område.

Udpumpning af toiletter må ikke ske i havnebassinerne eller dets nærhed. Tømning af kemiske toiletter skal foregå efter anvisning fra Havnens kontor.

LYSTBÅDEHAVNENS AREALER

Kørsel og parkering på vinterpladsen er kun tilladt på grusarealer, og midlertidige afspærring af arealer skal respekteres.

Badning fra broer og moler er ikke tilladt.

Hunde må ikke løbe frit, og har ingen adgang til klubhuset. Det er enhver hundeejers pligt, såfremt en hund forurener på havneområdet, at fjerne dette.

LYSBÅDEHAVNENS MATERIEL

Der kræves særlig godkendelse til gæstesejler for at benytte traktor og kran, kontakt havnens personale for nærmere information. Endvidere må Lystbådehavnens  værktøj må ikke fjernes fra havnens område uden særlig aftale.

REDNINGS MATERIEL

Det på havnen opstillede rednings materiel må kun benyttes i de situationer, hvortil det er beregnet.

Efter benyttelse eller ved konstatering af uregelmæssigheder ved materiellet skal indberetning omgående foretages til havnens personale.

PROBLEMER

Ved henvendelse til havnekontoret eller ved opringning til de på pladsen opslåede telefonnumre, kan der hurtigt oplyses og henvises til diverse reparatører indenfor alt til både sejl- og motorbåde.

Thisted Havn har også slæbested. Dette er gratis at benytte. Har man problemer med sin båd, og skal have kranhjælp, kan dette også lade sig gøre Sejlklubben tlf. 21755693 for hjælp. Dette koster 250 kr plus moms for optagning og isætning, hvis det kun er en form for kontrol, eller indenfor en overskuelig tidshorisont.

Havnekontoret er behjælpelig med eventuel tømning af Holding- og Sortvandstanke. Man skal dog først telefonisk kontakte Havnekontoret inden denne serviceydelse.

RIS OG ROS

Thisted Sejlklub ønsker alle gæstesejlere et godt ophold, og er der noget, man synes skal laves om/ændres, er vi altid modtagelige for både ris og ros.

Kontakt Thisted Sejlklub

DEL SIDEN